لطفا قبل از ثبت سفارش به موجود بودن، زمان ارسال و سایز آنها توجه فرمایید.